คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

01นายบุญกล้า  รณรัตน์
ประธานอนุกรรมการ
02
นายปรีชา  การัก
อนุกรรมการ
    03นายวันชัย  เกิดมีโภชน์
อนุกรรมการ
04นายจิณณาวัฒน์  โคมบัว
อนุกรรมการ
    05นายสมชาย  เสมากูล
อนุกรรมการ
06นายบรรพต  เหมือนทอง
อนุกรรมการ
    07นายสนั่น  ไล้สมบูรณ์
อนุกรรมการ
08นายสิทธิชัย  กีรติคุรากร
อนุกรรมการ
    09นายรณชัย  ทัดช่อม่วง
อนุกรรมการและเลขานุการ
10นางสาวกาญจนา  ใหม่จันทร์ดี
ผู้ช่วยเลขานุการ
    11นายชัยพร  อ่อนหวาน
ผู้ช่วยเลขานุการ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ : ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ (056) 510 601 โทรสาร (056) 512 388
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@uthaipeo.go.th