คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา

คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา

01นายสมบุญ  ทิพรังศรี
ประธานอนุกรรมการ
02
นางสุรีรัตน์  ดียิ่ง
อนุกรรมการ
    13
นายสุชาติ จินดาแจ้ง
อนุกรรมการ
04นายชุมพล  ศรีวิชาสร้อย
อนุกรรมการ
    05นายรัตนชัย  ศรีโกมล
อนุกรรมการ
06นายเชาวฤทธิ์  จงเกษกรณ์
อนุกรรมการ
    07นายสุรพงษ์  อินอ่อน
อนุกรรมการ
08นางสาวเพิ่มศรี  เศรษฐพานิช
อนุกรรมการ
   

12
นายรณชัย  ทัดช่อม่วง
อนุกรรมการและเลขานุการ

10นางอรทัย  เหลือช่าง
ผู้ช่วยเลขานุการ
    11นางสาวสุวภัทร  สดุดี
ผู้ช่วยเลขานุการ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ : ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ (056) 510 601 โทรสาร (056) 512 388
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@uthaipeo.go.th