กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มอำนวยการ

บุคลากรกลุ่มอำนวยการ

02
นางจิณาภา  โพธิวิจิตร
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

12นายปรัชญา ภักดีศุภผล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
      12นางสาวระพีพรรณ จวงถาวร
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
16นางสาวนิภาวรรณ ปราณี
พนักงานจ้างปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
     

05นายพลาเดช  บุญศรี
พนักงานขับรถ 

08

นายอัษฎา  จันทร์คง
พนักงานรักษาความปลอดภัย

     

07

นายปราโมทย์  อุปราวิทยานันท์
พนักงานรักษาความปลอดภัย

08

นางสมปอง แข็งธัญญกิจ
พนักงานทำความสะอาด

     

08

นางสาวปิยะรัตน์ แข็งธัญญกิจ
พนักงานทำความสะอาด

 

 

 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ : ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ (056) 510 601 โทรสาร (056) 512 388
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@uthaipeo.go.th