กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มนโยบายและแผน

บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

 

04
นางสาวนฤมล สินพูล
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

 

07นางสาวประไพพรรณ ชำนาญชัด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
  03นางสาวจามจุรี  ฉลาดแย้ม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
  08นายเกรียงไกร เกิดคำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ : ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ (056) 510 601 โทรสาร (056) 512 388
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@uthaipeo.go.th