กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล

01นางสาวกาญจนา  ใหม่จันทร์ดี
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
02
นางนรัฐภรณ์  รักษาทรัพย์
นิติกรชำนาญการพิเศษ
    03นายชัยพร  อ่อนหวาน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
03นายนพรัตน์  พันธ์วุ้น
นักทรัพย์กรบุคคลปฏิบัติการ
    06นางสาวจุฑามาศ พงษ์เพ็ง
นักทรัพย์กรบุคคลปฏิบัติการ

 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ : ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ (056) 510 601 โทรสาร (056) 512 388
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@uthaipeo.go.th