ข้อมูลพื้นฐาน

กลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5
ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ที่ 2 จัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา
ที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและกการจัดการศึกษา
ที่ 4 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่ 5 ศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและสร้างนวัตกรรม

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ : ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ (056) 510 601 โทรสาร (056) 512 388
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@uthaipeo.go.th