ประกาศ

ประกาศ

ออกตามความในกฎหมายการศึกษา

ออกตามความในกฎหมายการศึกษาเอกชน

ออกตามความในกฎหมายการศึกษาภาคบังคับ

ออกตามความในกฎหมายการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

ออกตามความในกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

005

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ : ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ (056) 510 601 โทรสาร (056) 512 388
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@uthaipeo.go.th