กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา

qrcode เว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา

กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
1.1 พัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
1. จำนวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจาก กศจ.
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประชุมบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด
3. ระดับความสำเร็จในการติดตามผลการนำแผนไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานทางการศึกษา
4. ระดับความสำเร็จในการรายงานผลการดำเนินงานตามแผน
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาและส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหาร การบริการและการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
2.1 พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมและมีเสถียรภาพ ตอบสนองความต้องการใช้งาน
2.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาของจังหวัดให้เป็นเอกภาพ เป็นปัจจุบันและทันต่อการใช้งาน
2.3 พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการทำงานและการบริการให้มีประสิทธิภาพ
2.4 จัดหาทรัพยากรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อใช้ในการบริหาร การบริการและการเรียนรู้ อย่างพอเพียง ทั่วถึงและเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้และจัดการองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อระบบเครือข่าย ระบบฐานข้อมูลทางการศึกษา ระบบเทคโนโลยีดิจิตัลในการปฏิบัติงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
กลยุทธ์
3.1 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร เนื้อหาสาระ สื่อการเรียนการสอน กระบวนการจัดการเรียนการสอน การนิเทศ การวัด ประเมินผลให้ทันกับความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และทิศทางการพัฒนาประเทศ
3.2 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา สร้างอาชีพ สร้างความสมานฉันท์ และสร้างการมีส่วนร่วม
3.4 พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาการศึกษา
ตัวชี้วัด
1. ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร เนื้อหาสาระสื่อการเรียนการสอน กระบวนการจัดการเรียนการสอน การนิเทศ การวัดประเมินผล
2. ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)
4. ร้อยละของอัตราการเข้าเรียนของประชากรวัยเรียน
5. ร้อยละของอัตราการออกกลางคัน
6. สัดส่วนของผู้เรียนสายสามัญ : สายอาชีพ (50:50)
7. ร้อยละของบุคลากรที่มีการทำวิจัยเพื่อการพัฒนาและสร้างนวัตกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการกระจายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตกลยุทธ์
กลยุทธ์
4.1 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด และสนับสนุนการจัดการศึกษา
4.2 สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในระบบและนอกระบบให้ผู้เรียนตามสิทธิที่กำหนดไว้
4.3 เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพื้นที่ และเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาต่อการบูรณาการความร่วมมือในการจัดการศึกษา
2. ร้อยละของอัตราการเข้าเรียนของประชากรวัยเรียน
3. ร้อยละของอัตราการออกกลางคัน
4. สัดส่วนของผู้เรียนสายสามัญ : สายอาชีพ (50:50)
ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
5.1 พัฒนาข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพด้วยรูปแบบที่หลากหลายรวมทั้งนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการพัฒนา
5.2 สร้างการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และอนุกรรมการศึกษาธิการ ทุกคณะ
ตัวชี้วัด
1. ข้อมูลความต้องการพัฒนาข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับความต้องการ
2. ร้อยละความพึงพอใจของข้าราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษาต่อการพัฒนา
3. ระดับความสำเร็จของการจัดประชุมองค์คณะบุคคล

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต และนโยบายการไม่ให้ และไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (No Gift Policy)
กิจกรรมเข้าแถวเข้ารพธงชาติ สวดมนต์ เพื่อเป็นการส่งเสริมส่งเสริมความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. นางสายใหม นันทศรี ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ข้าราชการ และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวเข้ารพธงชาติ สวดมนต์ เพื่อเป็นการส่งเสริมส่งเสริมความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมถึงเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆแก่บุคลากรของหน่วยงาน ตลอดจนแสดงออกถึงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบของผู้บริหารและบุคลากรของสำนักศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานีทุกคน

0020

0012

0011

0021

0009

นางสายใหม  นันทศรี
ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
โทร. 06 1031 6999

0002

รองศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

facebook

facebook

e-service

e-service

ร้องเรียน ร้องทุกข์

tujarit2

เมนูแนะนำ

qa2law30111halfbanner yellowkskeMENegpeofficebpsisalaryspstaxikidhen

สถิติผู้เข้าชม

000305892
วันนี้
วานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
2091
4248
18575
269723
24555
60108
305892

Your IP: 3.235.147.50
2023-06-10 11:45

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ที่อยู่ : ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ (056) 510 601 โทรสาร (056) 512 388
Email : uthaipeo@moe.go.th
ติดต่อผู้ดูและเว็บไซต์ : webmaster@uthaipeo.go.th